اداره آموزش و پرورش دلگان
جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۰۶/۳۱)
Friday , (2023/9/22)
ورود به بخش فراموش کردن رمز پرسنل
نام کاربری
کد ملي
شماره حساب
کد امنیتی زیر


آدرس: زاهدان - بلوار شهید قلنبر - اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
تلفن : 05433453373- 05433453374- نمابر : 05433453391
کدپستی : 9816913415  
سايت:https://www.medu.ir
Copyright © 1402 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (7.1)
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir
Tel : 03133383841